Polityka prywatności

                                               INFORMACJA O PRZETWARZANIU

                  DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Zgodnie z atr. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), NZOZ TRIODENT Spółka Z O.O. oraz Gabinet Stomatologiczny Jadwiga Sikorska-Konarzewska informują, że:

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TRIODENT” Spółka z o.o. (dalej TRIODENT) z siedzibą w Krakowie (30-413), ul.Huculska 13A, wpisana  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137237, NIP: 6792778929, REGON: 35658062200000 oraz Gabinet Stomatologiczny                         Jadwiga Sikorska-Konarzewska (dalej GSJS-K) Kraków (31-625), os. Piastów 65/U7, NIP 9451174209, REGON: 350973875
 2. Współadministratorzy powołali Inspektora Ochrony Danych w TRIODENT, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem wiadomości email: iod@triodent.pl
 3. TRIODENT oraz GSJS-K przetwarzają następujące dane:
 1. a) nazwisko, imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, jeśli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL ? rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego toższamość, w przypadku, gdy pacjent jest osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażenia zgody ? nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

Podanie tych danych jest obowiązkowe.

 1. b) numer telefonu, adres e-mail,

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi kontakt z Panem/Panią w związku z procesem leczenia w TRIODENT oraz GSJS-K

 1. c) numer dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji emeryta (rencisty), czy legitymacji szkolnej (dotyczy osoby, która nie ukończyła 18 roku życia),
 2. d) numer NIP

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędnie, w celu wystawienia na Pana/Pani wniosek faktury

e)profil na portalu społecznościowym Facebook w przypadku polubienia profilu firmowego TRIODENT na tym portalu

           Podanie tych danych jest dobrowolne.

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez TRIODENT oraz GSJS-K:
 2.            a) pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej (upoważnienie musi zostać złożone na piśmie)
 3.            b) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeśli dane są niezbedne do zapewnienia  

           ciągłości świadczeń zdrowotnych)

 1. c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim (w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, a w szczególności ? kontroli i nadzoru);
 2. d) ministrowi zdrowia, sądom ( w tym sądom dyscyplinarnym), prokuraturze, lekarzom sądowym, rzecznikom odpowiedzialności zawodowej (w związku z prowadzonym postępowaniem);
 3. e) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom;
 4. f) organom przyznającym renty oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności               (w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem);
 5. g) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych (jedynie w zakresie koniecznym do prowadzenia rejestrów);
 6. h) zakładom ubezpieczeń (za zgodą pacjenta);
 7. i) upoważnionym pracownikom TRIODENT oraz GSJS-K;
 8. j) firmie informacyjnej obsługującej TRIODENT oraz GSJS-K;
 9. k) dostawcy oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (jedynie      w zakresie koniecznym do utrzymania systemu informatycznego);
 10. l) biuru rachunkowemu (w przypadku wystawienia imiennej faktury);

ł) technikom dentystycznym (w celu realizacji świadczenia zdrowotnego);

 1. m) Insektorowi Ochrony Radiologicznej;
 2. n) Inspektorowi Ochrony Danych;
 3. o) firmie serwisującej sprzęt medyczny (w celu realizacji usługi serwisowej).
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji

           międzynarodowej, z wyjątkiem sytuacji, w której polubi Pan/Pani profil firmowy TRIODENT na  

           portalu społecznościowym Facebook ? wówczas Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane  

           do USA w związku z działaniem portalu.

 1. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane przez okres:
 2.            a) zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o. Prawach pacjenta i RPP oraz przepisami   

           ustaw szczególnych, tj.: przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano  

           ostatniego wpisu z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 1.            b) zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 5 lat w przypadku danych zawartch na  

             fakturach;

 1.            c) przez okres niezbedny do archiwizacji dokumentów,
 2.            d) przez okres niezbędny do dochodzenia rozszczeń.
 3. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:    
 4.            a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
 5.            b) usuniecia danych ? w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
 6. c) ograniczenia przetwarzania ? w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych
 7. d) wniesienia sprzeciwu;
 8. e) przenoszenia danych ? w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisanach prawnych;
 9. f) skargi do organu nadzorczego ? jeżeli uzn Pan/Pani, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
 10. Jeżeli wykorzystanie przez TRIODENT oraz GSJS-K danych nie jest konieczne do udzielenia

           świadczenia zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego    

           interesu TRIODENT oraz GSJS-K możemy poprosić Pana/Panią o wyrażenie zgody na określone   

           sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzielona zgode może Pan/Pani w każdej chwili  

           wycofać.

 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

           ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo    

           do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

           którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad  

           gromadzenia i przetwarzania danych z dokumentacji medycznej, o którym mowa w rozdziale           

           7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w przepisach

           ustaw szczególnych.

 1. Pan/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały

profilowaniu.